Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů společností CENTROPOL ENERGY, a.s.

1. Pojmy

Biometrický podpis

Biometrický nebo také viditelný digitální podpis je bezpečná metoda podpisu elektronických dokumentů, díky zápisu originálních a jedinečných charakteristik (rychlost, zrychlení, tlak, doba podpisu atd.) osoby podepisující se do elektronického dokumentu;

Cookies

Elektronická data, která WWW server pošle prohlížeči, který je následně uloží na počítači uživatele (zákazníka). Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.

Evropský hospodářský prostor

Biometrický nebo také viditelný digitální podpis je bezpečná metoda podpisu elektronických dokumentů, díky zápisu originálních a jedinečných charakteristik (rychlost, zrychlení, tlak, doba podpisu atd.) osoby podepisující se do elektronického dokumentu;

Kategorie zpracování osobních údajů

Kategorie osobních údajů a výčet typických osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel;

Osobní údaj

Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, která lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

OTE

Operátor trhu s elektřinou, tj. společnost OTE, a.s., IČO 264 63 318, se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00;

Správce

Společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., (dále jen „Centropol“), subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může Centropol zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak;

Biometrický podpis

Biometrický nebo také viditelný digitální podpis je bezpečná metoda podpisu elektronických dokumentů, díky zápisu originálních a jedinečných charakteristik (rychlost, zrychlení, tlak, doba podpisu atd.) osoby podepisující se do elektronického dokumentu;

Subjekt údajů (dále jen „zákazník“)

Fyzická osoba (včetně osob samostatně výdělečně činných), k níž se osobní údaje vztahují (např. potenciální, stávající či ztracený zákazník);

Zpracování osobních údajů

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatel

Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření Centropol zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů;

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Centropol a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující kategorie osobních údajů

 • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka (zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, obchodní firma, sídlo, doručovací/kontaktní adresa, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, IČO, bankovní spojení, e-mail, tel. číslo, číslo zákazníka, SIPO, biometrické údaje související s elektronickým podpisem zákazníka);
 • Údaje o smluvním vztahu zákazníka (zejména výše záloh, plateb, ročních vyúčtováních, spotřeb včetně historie, produktu, informace o využívání produktu, služeb, o údajích o případném porušení smluvní povinnosti zákazníkem);
 • Údaje o odběrném místě zákazníka (zejména adresa odběrného místa, EAN/EIC, popř. číslo elektroměru/plynoměru);
 • Další údaje získané od zákazníka nebo v rámci komunikace se zákazníkem (hlasová nahrávka či videonahrávka zákazníka při jeho jednání s pracovníky Centropolu);
 • Elektronické údaje o návštěvách našich webových stránek (IP adresa, cookies).

3. Zdroje osobních údajů

 • Centropol získává osobní údaje zejména od zákazníků v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.
 • Centropol rovněž získává osobní údaje z komunikace se zákazníkem, jeho návštěv na pobočkách nebo z návštěv našich webových stránek.
 • Centropol dále získává osobní údaje z veřejných registrů a evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.
 • Centropol vždy informuje zákazníky o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi zákazníky a společností Centropol a také významně zefektivní poskytování služeb.
 • Centropol za účelem zvyšování kvality služeb a ochrany práv, objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenává komunikaci se zákazníky (především příchozí telefonické hovory na zákaznickou linku nebo odchozí telefonní hovory). Zákazníci jsou o této skutečnosti předem informován a jsou oprávněni tento postup odmítnout.
 • Za účelem zajištění bezpečnosti Centropolu a také bezpečnosti poskytovaných služeb jsou v obchodních prostorech a objektech Centropolu umístěny kamerové systémy. O umístění kamerových systémů jsou zákazníci vždy informováni informačními cedulemi při vstupu do takového prostoru. Záznamy z kamerových systémů archivuje Centropol po nezbytně nutnou dobu a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány. Kamerové záznamy mohou být předány orgánům činným v trestním řízení za účelem objasnění skutkového stavu věci. Podrobná informace k příslušnému kamerovému systému je k dispozici na recepci pobočky.

4. Právní základ zpracování osobních údajů

Centropol zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů (titulů):

5. Účely zpracování osobních údajů

5.1 Plnění smlouvy

5.2 Plnění právní povinnosti

5.3 Oprávněný zájem Centropolu

5.4 Souhlas se zpracování osobních

6. Způsob zpracování osobních údajů

7. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

8. Cookies

8.1 Cookies použité na stránkách

8.1.1. Google Analytics – analytické účely

8.1.2. Nastavení (odstranění) cookies

9. Práva zákazníků týkající se zpracování osobních údajů

Právo Co to znamená? Jak toto právo uplatníte? Jaké jsou podmínky pro jeho uplatnění?
Právo na přístupZa určitých podmínek má zákazník právo na přístup ke svým osobním údajům (vč. informací o jejich zpracování), které má Centropol k dispozici.Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu Centropolu nebo e-mailem. Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby naše odpověď splnila Vaše očekávání.I. Musíme mít možnost ověřit Vaši totožnost.
II. Vaše žádost nesmí porušovat práva a svobody druhých.
Právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajůZákazník má právo namítat nepřesnost či neúplnost svých osobních údajů, které Centropol zpracovává. Vyjde-li najevo, že jsou osobní údaje nesprávné, má zákazník právo, aby tyto nesprávné údaje byly příslušným způsobem odstraněny, opraveny nebo doplněny.Doporučujeme Vám oznámit nám neprodleně veškeré změny týkající se Vašich osobních údajů, zejména změny Vašeho jména, adresy apod. Oznámení zašlete písemně nebo e-mailem.I. Toto právo se vztahuje pouze na Vaše vlastní osobní údaje.
II. Při uplatňování tohoto práva buďte co možnánejkonkrétnější.
Právo na přenositelnost údajůZa určitých podmínek má zákazník právo obdržet údaje, které jste nám poskytli a které automatizovaně zpracováváme, a to v běžném strojově čitelném formátu.Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit písemně a zaslat ji na adresu Centropolu nebo e-mailem. Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby naše odpověď splnila Vaše očekávání. Formulář pro přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci, a to v rozsahu přímého předání osobních údajů od současného správce k novému správci si můžete stáhnout ZDE.I. Toto právo se vztahuje na případy, kdy ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu nebo na základě s Vámi podepsané smlouvy a kdy jsou údaje zpracovány automatizovaně (např. se nejedná o záznamy v tištěné podobě).
II. Týká se pouze osobních údajů, které jste nám poskytl/a.Zpravidla se tudíž nevztahujena osobní údaje, které vytvořilCentropol (vytvořené aodvozené údaje).
Právo vznést námitku proti zpracováváníZa určitých okolností má zákazník právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání svých osobních údajů.Žádost zašlete písemně nebo e-mailem.I. Toto právo máte pouze v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme z titulu našich oprávněných zájmů. Námitka musí být založena na skutečnostech týkajících se Vaší konkrétní situace, abychom ji mohli řádně vyhodnotit.
II. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely příméhomarketingu, má zákazník právovznést námitku kdykoli bezdalšího. V takovém případě,nebudou osobní údaje zákazníka pro účely marketingu dále zpracovávány;
Právo na omezení zpracováníZa určitých podmínek má zákazník právo požádat, aby Centropol zpr acovávání osobních údajů omezil.Žádost zašlete písemně nebo e-mailem.I. Toto právo máte například, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost nebo (ii) zpracování je protizákonné nebo (iii) jste vznesl/a námitku proti jejich zpracování, a to po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy.
 Právo na výmaz osobních údajůZa určitých podmínek má zákazník nárok žádat výmaz svých osobních údajů (toto právo je také známé jako „právo být zapomenut“), a to např. když se zákazník domnívá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné nebo že je zpracovávání nezákonné nebo odvolal svůj souhlas.Žádost zašlete písemně nebo e-mailem.I. Existuje několik zákonných důvodů, na jejichž základě se může stát, že nebudeme schopni Vaší žádosti o výmaz osobních údajů vyhovět. Může se jednat např. o situace, kdy (i) musíme vyhovět svým zákonným povinnostem či (ii) vykonáváme či hájíme své oprávněné zájmy, nebo (iii) je to nutné pro plnění uzavřené smlouvy.
Právo odvolat poskytnutý souhlasZákazník má právo odvolat poskytnutý souhlas s jakýmkoli zpracováváním osobních údajů.Žádost zašlete písemně nebo e-mailem.I. Pokud svůj souhlas odvoláte, bude mít jeho odvolání účinky pouze do budoucna.
Právo podat stížnost k dozorovému úřaduZákazník má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud se domnívá, že Centropol porušuje svoje zákonné povinnosti při zpracování osobních údajů.Kontaktní údaje ÚOOÚ:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz
 

9.1. Práva zákazníků týkající se zpracování osobních údajů

10. Účinnost

Tyto informace nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

Informace o zpracování osobních údajů v rámci Telekomunikací

1. Účinnost

1 Ke zpracování rodného čísla je Centropol oprávněn na základě § 61 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích pro účely vedení databáze všech účastníků veřejně dostupné telefonní služby.

2. Informace o zpracování osobních údajů pro plnění zákonných povinností

2.1. Zpracování provozních údajů

2.2. Zpracování osobních údajů podle zákona č. 253/2008 Sb.

2.3. Informace o archivaci daňových dokladů

2.4. Vedení databáze účastníků

Zákazník bere na vědomí, že Centropol je oprávněn v souladu se zákonem o elektronických komunikacích pro účely vedení aktuální databáze všech svých zákazníků získávat a zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, případně pseudonym, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa sídla podnikání, telefonní číslo, e-mail.

2.5. Vzájemné předávání dat souvisejících s poskytováním služeb

Zákazník bere na vědomí, že Centropol je oprávněn v souladu se zákonem o elektronických komunikacích předávat jiným poskytovatelům Služeb data související se Službou, a to konkrétně údaje o účastnících spojení, pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování a k identifikaci zneužívání sítě a služeb elektronických komunikací. Zneužitím sítě a Služeb se rozumí opakované prodlení se zaplacením ceny za Služby nebo uskutečnění zlomyslného nebo obtěžujícího volání.

3. Informace o nahrávání hovorů

4. Informace o použití čísla průkazu totožnosti

5. Informace o zpracování osobních údajů pro marketingové účely

6. Informace o dlužnických registrech

7. Správce, zpracovatelé a příjemci osobních údajů

8. Účinnost

Tyto informace nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):

CENTROPOL ENERGY, a.s.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Adresa: Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon: + 420 475 259 620
E-mail: dpo@centropol.cz

Odvolání souhlasů se zpracováním osobních údajů